Els peixos indicadors de la qualitat de l’aigua del Besòs

Espacio natural Fauna

 

EFECTES DELS ABOCAMENTS ACCIDENTALS ALS NOSTRES RIUS

L’incendi a la nau industrial de Montornès del Vallès el passat 18 de març, dedicada als dissolvents de pintures, ha posat altre cop sobre la taula el tema dels efectes dels abocaments incontrolats ( accidentals o no) sobre la salut del nostres rius.

És clar que en aquest cas es pot argumentar que l’extinció del foc era un tema de seguretat ciutadana i calia intervenir ràpidament per evitar danys més greus.  La qüestió és que arrel de l’accident l’ecosistema fluvial s’ha vist fortament impactat, de tal manera que hem reculat tot el camí de recuperació que s’havia fet des de l’últim accident important del 2019.

Segons estudis realitzats per la universitat, l’impacte sobre la fauna piscícola del riu ha estat fortíssim, amb els efectes que això comporta en l’equilibri general de l’ecosistema. A més, segons l’ACA la qualitat de l’aigua  s’ha vist empitjorada amb la presència de dissolvents.

Cal replantejar-se l’actual sistema regulador de l’abocament d’aigües d’extinció en cas d’accident, construïnt (o millorant) les basses de contenció, per tal d’evitar l’abocament directe al riu. Fins i tot potser caldria reflexionar sobre la conveniència de la proximitat d’indústries químiques a la proximitat dels rius.

Ara toca tornar a començar el camí de recuperació….fins quan??

ELS PEIXOS COM A INDICADORS DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DELS NOSTRES RIUS

Consorci del Besòs- 14 de març del 2022-Granollers

Emili García- Ecòleg-UdG

Síntesi de la presentació: F.Xavier Sanz Carreras

Per què els peixos són bons indicadors de la qualitat d’un curs d’aigua?

  • Integren pertorbacions a escales espai-temporals més grans que la fauna invertebrada o les algues.
  • Socialment tenen més impacte en la ciutadania.
  • Efectes sobre la pesca (E.Espanyol-quasi un milió de llicències)

 

És important donar a conèixer les espècies dels nostres rius.

Cal tenir en compte que a la Península ibérica hi ha molts endemismes (espècies que no es troben enlloc més)

Degut sobretot a l’aïllament de les glaciacions i la barrera pirenaica.

Hi ha moltes espècies invasores que cal conèixer i controlar.

La monitorització dels rius, per saber el seu “estat de salut” es fa  utilitzant l’índex IBI ( Index biològic integrat) .  A Europa hi ha països que van molt avançats (França p.e.) , a la P.Ibèrica casos com l’observatori de la Tordera són excepcionals. (Hi ha alguna cosa en els estuaris dels grans rius i al nord de l’Estat Espanyol  amb les truites i els salmons). (EFI-plus-índex general a Europa)

En la ictiofauna influeix molt el substrat  del riu: rocallós o llimós. Hi ha espècies que prefereixen un o altre fons per reproduir-se. La velocitat de l’aigua també afavoreix unes o d’altres espècies.

En el cas de la Tordera l’aigua s’aprofita molt (ús agrícola, industrial, residencial,….)  i hi ha punts (S.Esteve de Palautordera) que durant l’estiu arriben a l’eixut total.

El Besòs porta normalment més aigua, perquè rep les aportacions de les depuradores, que s’abasteixen en part de l’aigua procedent del sistema Ter-Llobregat.

Hi ha dues espècies que són les protagonistes de la Conca:

El barb de muntanya i la bagra (ciprínids)- Espècies autòctones.

La bagra es mostra més sensible i exigent, requereix més fondària i cabal que el barb.

Són espècies de distribució geogràfica molt limitada al nord-est de la Península i al sud-est de França.

Cal tenir en compte que cada vegada hi ha més barb roig (introduït).

Al curs alt de la Tordera segueix present la truita. (Possiblement introduïda).

Al curs baix i a les aigües més tranquil.les i tèrboles cal destacar les carpes (introduïdes). Als tolls aïllats de poca fondària és freqüent la presència de gambússies ( introduïdes).

En altra època les anguiles havien estat molt abundants per tota la península, ara és una espècie en risc d’extinció!!….Al Besòs es pot trobar al curs baix i mitjà i a la Tordera remunta a trams superiors.

MOLT IMPORTANT monitoritzar els rius, si volem tenir informació fiable i controlar les espècies invasores.

A la Península Ibèrica el factor limitant principal que afecta a les poblacions de peixos és el poc cabal d’aigua i les freqüents barreres artificials amb les que es troben en els seus desplaçaments.

ES IMPRESCINDIBLE FER UNA TASCA DE DIVULGACIÓ ENTRE LA CIUTADANIA!

 

ALGUNES DE LES ESPÈCIES MÉS FREQÜENTS A LES CONQÜES DEL BESÒS i LA TORDERA

(Distingim les autòctones de les exòtiques i invasores)

Deja una respuesta